(REMIKS W KULTURZE MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH) "Remix in Social Media Culture" by Ewa Wójtowicz

artpunk #22 October ISSN:2080-1785 , 2014, Poland

[......................... Tak jest w przypadku projektu Private Nostalgia (2014), którego autorem jest Mani Mehrvarz. Zestawiono w nim, za pomocą algorytmu, losowo dobierane fragmenty materiałów z kronik filmowych, wiadomości i filmów doku­mentalnych, pokazujących epizody z historii Iranu sprzed rewolucji, w jej trakcie i po niej, a także sceny z prywatnej, rodzinnej filmoteki artysty. Projekt akcentuje charaktery­styczną cechę remiksu, jaką jest zanegowanie linearności czasu na rzecz kategorii repetycji, a jednocześnie łączy wątki osobistej pamięci z „wielkimi narracjami” historii. Remiks nie jest jednak wyłącznie formą montażu, a jego odbiór nie ogranicza się do obejrzenia jednej, czy wielu „wersji”. Istotne są także przyczyny, dla których istniejąca już treść podlega remiksowaniu, przepisaniu na nowo bądź rekontekstualizacji, pozwalającej na twórcze bądź krytycz­ne odczytanie przekazu. Formuła remiksu, zmierzająca do rozszerzenia znaczeń obecnych w dziele za sprawą jego rekonfiguracji, stała się częścią szerszego nurtu różnego typu praktyk, dla których wspólny jest przedrostek re-, jak re-enactment, remediacja, czy rekonstrukcja7. Te re­-praktyki, bo takim wspólnym mianem należałoby je okre­ślić, można uznać za bliskie apropriacji, stosowanej przez postmodernistów (np. Sherrie Levine) i opisywanej już w latach 80. XX wieku m.in. przez Benjamina Buchloha8……]